O projektu

Crnogorska nacionalna izborna studija (Montenegrin National Election Study) je prvo sistematično i longitudinalno istraživanje izbornog ponašanja u Crnoj Gori koje se sprovodi sa ciljem da se prikupe relevantni, kvalitetni i uporedivi podaci o glasanju i političkom ponašanju uopšte.

Istraživanje je longitudinalno, što znači da se podaci prikupljaju nakon svakih parlamentarnih izbora, te da se kroz baterije pitanje koja se ponavljaju u svakom ciklusu obezbjeđuje praćenje trendova u političkom ponašanju.

Pored standardnog upitnika koji se ponavlja u identičnom obliku u svakom ciklusu, projektni tim u svakom talasu dodaje određena za konkretni društveni i politički kontekst relevantna pitanja.

Osnovne teme nacionalnog dijela upitnika su:

  • Povjerenje u institucije,
  • Najbitnije teme izbora,
  • Osnovne ideološke orijentacije,
  • Kontaktiranje birača,
  • Nekonvencionalna politička participacija,
  • Integritet izbornog procesa,
  • Načini informisanja,
  • Partijska identifikacija,
  • Porodično glasanje,
  • Rod i politika.

MNES je dio šireg programa koji koordinira istraživanja i izborne studije širom svijeta – Uporedne studije izbornih sistema (Comparative Study of Electoral Systems – www.cses.org). Kao dio CSES-a, MNES uključuje modul pitanja koji je koordinirana na nivou cijelog programa, a koju pripremaju i dogovaraju svi nacionalni timovi na zajedničkom sastanku.

Prvi MNES je sproveden 2012. godine, nakon Parlamentarnih izbora u oktobru te godine i tada je uključio samo CSES modul pitanja. Uzorak koji je korišten te godine uključio je 1000 ispitanika. Drugi MNES je sproveden nakon Parlamentarnih izbora 2016. godine i pored, CSES modula, uključuje i nacionalno relevantna pitanja. Ovaj talas je u skladu sa preporukama CSES generalne konferencije iz avgusta 2016. godine uključio 1200 ispitanika.

U skladu sa principom otvorenosti i dijeljenja podataka, MNES podaci su dostupni u integralnom obliku zainteresovanoj naučnoj i laičkoj javnosti, uz poštovanje uslova korišćenja..

Finansiranje

Oba MNES talasa istraživanja finansirao je DeFacto Consultancy.